Naloge vodje so zelo enostavne, odgovoren je, da njegova skupina doseže rezultat. Kako? Tako, da služi svojim sodelavcem s svojim znanjem in pooblastili, ki jih ima na svojem delovnem mestu.

Pri vodenju se od vodje pričakuje, da mora opravljati naslednje naloge:

  • načrtovati,
  • nadzirati,
  • organizirati
  • koordinirati,
  • motivirati,
  • delegirati.

Načrtovanje pomeni postavljanje in doseganje ciljev. Vodji morajo biti povsem jasni cilji skupine, ki jo vodi. V kolikor vodja ciljev ne razume, ima težave z načrtovanjem. Vodja mora razumeti tudi na kakšen način bo cilj realiziran. Za uspešno načrtovanje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi in znanja s področja vodstvenih veščin.

Nadziranje pomeni spremljanje procesa, kako skupina dosega zastavljene cilje. Vodja mora jasno vedeti s katerimi merili lahko presoja, ali skupina dosega ustrezne rezultate. Da bi vodja lahko suvereno nadziral delovni proces, ga mora popolnoma poznati ter razumeti. Za nadziranje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi.

Organiziranje pomeni, da zna vodja opredeliti pot, po kateri bo skupina dosegla cilj ob racionalni uporabi virov ter sredstev. Tukaj se tudi opredeli vloga in pomen vključenih akterjev. Vodja mora razumeti, kdo kaj naredi, kdaj to naredi in kako to naredi. Le s tem lahko suvereno odloča o tem, kako se bo odvijal proces izvedbe. Za suvereno organiziranje potrebuje vodja ključna znanja s področja vodstvenih veščin ter strokovno znanje s področja, ki ga vodi.

Koordiniranje je dejavnost, pri kateri se usklajeno združujejo aktivnosti več ljudi ali več organizacijskih enot, da bi cilj bil dosežen v okviru zastavljenih rokov in predvidenih standardov. Za suvereno koordiniranje potrebuje vodja predvsem znanja s področja vodstvenih veščin ter znanja s področja komunikacije.

Motiviranje je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da bodo z zadovoljstvom in lastnim pristankom opravljali dane naloge. Da bi vodja to opravilo izvajal suvereno, potrebuje znanja s področja psihologije vodenja ter komunikacijske spretnosti.

Delegiranje je dodeljevanje nalog in odgovornosti kompetentnim zaposlenim. Z delegiranjem dobi zaposleni poleg odgovornosti za izvedbo tudi ustrezne pristojnosti. Pri delegiranju je pomembno, da je odgovornost sorazmerna s pristojnostjo. Večja kot je pristojnost večja je odgovornost in obratno, manjša kot je pristojnost manjša je odgovornost. Za suvereno delegiranje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi, znanja s področja vodstvenih veščin ter znanja s področja komunikacije.

Poleg zgoraj omenjenih nalog pa je nujno, da zmore vodja prevzeti 100% odgovornost, za vse svoje odločitve in za realizacijo zastavljenih ciljev.

Se strinjate, da je vodenje velik izziv? Se vam zdi, da je lahko vodja kdorkoli?

 

Nazaj na kazalo Osebna rast in karierni razvoj vodje