Organizacijska kultura

Če želite kot vodja uspešno uvajati kakršne koli spremembe morate razumeti “politični zemljevid” organizacije in razumeti, kdo vas lahko pri tem ovira. Še posebej, kdo vas ovira na prikrit način in tega morda niti ne opazite. Če tega ne poznate in ne razumete lahko pri uvajanju spremembe vse ostane samo pri dobrih namenih in željah. Na uspeh in uvajanja sprememb zelo močno vpliva organizacijska kultura.

Pri uvajanje sprememb morate razumeti, kakšen vpliv ima na to organizacijska kultura

organizacijska kultura Mnogo operativnih vodij ne razume ali pa niti nima interesa, da bi se naučilo razumeti izraz »organizacijska kultura«.  Izraz organizacijska kultura je zanje nekaj abstraktnega.  A je več kot nekaj abstraktnega.

Organizacijska kultura daje članom skupine občutek identitete na način, da opredeljuje, »kdo smo mi.« Značilnost organizacijske kulture je, da se razvija, krepi, ohranja ter se prenaša na nove osebe, ki vstopajo v organizacijo. Spreminja se počasi. Predstavlja način, kako organizacija rešuje probleme, da doseže svoje zastavljene cilje in da živi ter ustvarja svojo vizijo.

V literaturi lahko, poleg pojma organizacijska kultura, naletimo še na nekatere druge pojme, kot so kultura združbe, kultura podjetja, korporacijska kultura, organizacijska identiteta itd. Kulturo začnejo razvijati zaposleni od prvih dni obstoja organizacije in skozi zgodovino organizacije se ta kultura vse bolj in bolj izoblikuje. Pomembno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture igra vodstvo, saj voditelji, oz. ustanovitelji organizacije s svojimi vrednotami vplivajo na oblikovanje temeljnih skupnih predpostavk. Kultura se prenaša na zaposlene skozi zgodbe, rituale in obrede, ki izražajo ključne vrednote organizacije. Pri organizacijski kulturi gre tudi, odvisno od velikosti podjetja, za povezanost s strategijo, vizijo, razvojem, strateškimi cilji, intelektualnim kapitalom, stabilnostjo, splošno rastjo, organiziranostjo, finančnim kapitalom in odnosi organizacije navzven.

Razlika med kulturo in klimo je tudi v tem, da lahko klime podjetij med seboj primerjamo in preučujemo, medtem ko primerjav med kulturami podjetij ne delamo in tudi ne moremo reči, katera kultura je boljša in katera slabša. Vsaka organizacijska kultura je unikatna in ima svoj smisel ter pomen, ki jo je najbolje sprejeti in jo spoštovati.

Če pridete v neko organizacijo kot novi vodja in imate namen uvajati kašne spremembe, od začetka izhajajte iz obstoječe kulture. Prve spremembe prilagodite, oziroma povežite, z nečim, kar je že prisotno v obstoječi organizacijski kulturi.

Če želite uvajati spremembe morate razumeti politični sistem organizacije

Politični sistem organizacije se nanaša na odnose, ki so zunanjemu opazovalcu nevidni, člani organizacije pa te odnose prej ali slej spoznajo ter tudi doživljajo. Najbolj enostaven in hiter pokazatelj političnega sistema v organizaciji so konflikti in konfliktne situacije. Predvsem, kdo konflikte sproža in zaradi česa. Pokazatelj tega sistema je tudi odnos in komunikacija med lastniki, vodstvom, zaposlenimi in tudi sindikatom, če je delovanje tega združenja v organizaciji prisotno.

Na politiko vsake organizacije lahko mimo formalnih vlog ter pooblastil zelo vplivajo močni in vplivni posamezniki, strokovnjaki ali tudi skupine znotraj organizacije, ki pridobijo poseben status ali vpliv. Poseben status in vpliv imajo skupine ter področja katerim lastniki in vodstvo hitreje odobrijo finančno podporo in jim priznava večjo ter pomembnejšo vlogo. Ponekod ima največjo moč in vlogo proizvodnja, drugje marketing, pri tretjih razvoj, pri četrtih  prodaja itn. Politični sistem prepoznate tudi po tem, katere skupine tvorijo v organizaciji koalicije ter med seboj sodelujejo in druga drugo ščitijo.

Če boste želeli čim hitreje prepoznati politični sistem, bodite pozorni na sledeče:

organizacijska kultura

 • Kdo in kako odloča?
 • Ali odloča še kdo iz ozadja?
 • Kakšen je sistem nadziranja?
 • Kdo ima resnično pozicijo moči?
 • Kdo in kako (očitno ali posredno) na koga vpliva?
 • Kakšne interne igrice ter spletke se dogajajo?
 • Kakšno moč in vpliv imajo v organizaciji zaposleni?
 • Je v organizaciji aktiven sindikat in kakšna oseba ga vodi?
 • Ali na odločitve v organizaciji posredno vpliva kakšno združenje ali politična stranka?
 • Ali so vodje katerih oddelkov oz. področij sorodstveno ali rodbinsko povezani?
 • Ali se pojavlja tekmovalnost med zaposlenimi in čemu točno ta tekmovalnost služi?
 • Kdo in kako lahko pride na vodilna delovna mesta?
 • Kakšno karierno politiko ima organizacija?
 • Je vodenje organizacije avtoritarno?
 • Je vodenje demokratično?
 • Je vodenje tehnokratsko?
 • Je vodenje birokratsko?

Za uvajanje sprememb potrebujete podporo vplivnih in ključnih oseb

Če boste kot vodja uvajali v organizaciji spremembe, morate čim bolje poznati, razumeti in upoštevati organizacijsko kulturo ter politiko organizacije. Še posebej morate biti pozorni na osebe, ki imajo vpliv in moč ter razumeti njihove interese in prioritete. Ne samo osebe, ki imajo formalno, temveč tudi tiste, ki imajo neformalno moč. Za spremembo potrebujete podporo najbolj močnih in vplivnih oseb. Pri uvajanju sprememb je nujno razumeti “politični zemljevid” organizacije in razumeti, s kom ter na kakšen način boste pri uvajanju sprememb lahko uspešno dosegli zastavljene cilje. Če tega ne poznate, ne razumete in ne upoštevate lahko pri uvajanju spremembe kljub dobrim namenom obtičite na mestu ali pa doživite vrsto nepričakovanih presenečenj.

OPOMBA: Če uvajate kakšne spremembe in se pri tem pojavlja očitni ali prikriti upor, vam lahko pomagamo z izobraževalno-razvojnimi programi iz rubrike Izobraževanja za podjetja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja